Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2019. április 10.-től

MarkSyd Kft. (székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.; Adószám: 14487725-2-13; Bankszámlaszám: Gránit Bank Zrt: 12100011-17908436-00000000) – a továbbiakban: „Társaság”) az I. pontban definiált tevékenységei kapcsán Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: „ÁSZF” vagy „Szerződés”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk”) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint határozza meg.

I. ÁSZF tárgyi hatálya

A jelen ÁSZF hatálya alá tartoznak a Társaság azon gazdasági tevékenységei, amelynek keretében a szállítói által legyártott illetve az általa forgalmazott reklám és ajándéktárgyakat emblémázza, feliratozza és azokat megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) részére a Ptk 379-385§-a alapján szállítási szerződésére vonatkozó előírásoknak megfelelően rendelkezésére bocsátja, átadja.
A Szállítási Szerződés alapján a Társaság köteles a szerződésben meghatározott árut a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a Megrendelőnek átadni, Megrendelő pedig köteles az árut átvenni és a vonatkozó ellenértéket megfizetni.

II. ÁSZF személyi hatálya, alkalmazási köre

Jelen ÁSZF a Társaság (ideértve a Társaságot és a tevékenység tekintetében a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló személyeket) és azon megrendelő közötti jogviszonyt szabályozza, aki az I. pontban megjelölt tárgyi hatály alá tartozó gazdasági tevékenység végzésére megbízást ad a Társaság részére (a továbbiakban együttesen: „Felek”).
A Felek közötti Szállítási Szerződéses jogviszonyt – a jogszabályi rendelkezéseken felül – az ÁSZF és a Felek között létrejött egyéb írásbeli megállapodás (pl. Keretszerződés, egyedi megrendelés) szabályozza. Abban az esetben, amennyiben az ÁSZF és a Felek közötti egyéb megállapodás között eltérés van, úgy Felek között az egyéb írásbeli megállapodás alkalmazandó és élvez elsőbbséget.
Megrendelő részéről jelen ÁSZF kifejezett elfogadásának minősül, amennyiben Megrendelő jelen Szerződést aláírásával hitelesíti vagy amennyiben szállítói szerződésben, keret-megállapodásban vagy eseti megrendelésben a Megrendelő a Társaság általános szerződési feltételeinek alkalmazását írásban elfogadta.

Megrendelő részéről jelen ÁSZF egyéb módon történő elfogadásának minősül, amennyiben Megrendelő korábbi megrendelését követően jelen Szerződést aláírásával hitelesítette vagy amennyiben eseti ajánlat alapján, a Társaság tájékoztatta arról, hogy általános szerződési feltételeket alkalmaz, és Megrendelő az ajánlatot elfogadta, illetve visszaigazolta (pl. e-mail vagy fax útján).
Társaság a Ptk 205§-a alapján biztosítja, hogy ÁSZF-ét Megrendelő megfelelő módon megismerje. Megrendelő részére a megismerést biztosítja a Társaság székhelyén, weboldalán (www.gift-house.hu) illetve kérésére faxon, levélben vagy e-mail útján történő kézbesítés útján.

III. Egyedi szállítói szerződések létrejötte 

(megrendelés és visszaigazolása), módosítása Társaság és a Megrendelő között a szállítói szerződés kizárólag a következő jognyilatkozatok megtétele esetén jön létre érvényesen: (i) Megrendelő a Társaság megrendelői számára kialakított jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező formanyomtatványán írásban (személyesen, levélben, telefaxon vagy e-mail útján) eljuttatja megrendelését a Társaság részére és azt a Társaság azonos tartalommal írásban visszaigazolja (ii) Társaság a Megrendelő részére alkalmazott, jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező formanyomtatványán írásban (személyesen, levélben, telefaxon vagy e-mail útján) eljuttatja szállítói ajánlatát, amelyet a Társaság részére Megrendelő azonos tartalommal írásban visszaigazol (iii) Felek kétoldalú okiratban a szállítói szerződés feltételeit közösen megállapítják és cégszerűen aláírják.
Felek között érvényes szerződés egy termék vonatkozásában kizárólag (i) hivatalosan közzétett, adott időszakra érvényes katalógus (ii) Társaság által ajánlatban megküldött képformátum vagy (iii) a Társaság által a Megrendelő részére átadott és írásban jóváhagyott minta szerint jöhet létre.
Amennyiben Felek minta szerinti megrendelésben állapodnak meg – függetlenül attól, hogy egyebekben az adott termék a katalógusban szerepel vagy képen kiajánlásra került – a szerződés a fentiek alapján is kizárólag a minta termék Megrendelő általi jóváhagyása napján jön létre a Felek között.
A minta beszerzésének és előállításnak költsége minden esetben a Megrendelőt terheli (kivéve, ha a minta alapján, az áru megrendelésére vonatkozóan a Felek között szállítói szerződés jön létre és aszerint a minta ellenértékének megfizetésére a Társaság köteles).
Megrendelő megrendelését (illetve szerződéses nyilatkozatát) cégszerűen aláírva köteles megküldeni a Társaság részére. A cégszerű aláírás valódiságáéért és azért, hogy az eljáró személy a jognyilatkozat megtételére jogosult az aláíró személy polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik, amelyet egyebekben a Társaság vizsgálni nem köteles. Amennyiben a Társaság a megrendelést azonos tartalommal írásban nem igazolja vissza, úgy Felek között adott szerződés nem jön létre, illetve ezen nyilatkozat a Társaság új ajánlatának minősül. Felek keret-megállapodásban jelen ÁSZF-től eltérhetnek, azonban kifejezett kizárástól eltekintve jelen ÁSZF rendelkezéseit keret-megállapodás esetén is alkalmazni kell.

Megrendelő a fentiektől eltérő jognyilatkozatokra (pl. szóbeli megállapodásokra és egyéb e-mail vagy fax útján történő nem alakszerű nyilatkozatokra) jogot nem alapíthat és az alapján semmilyen igényt sem érvényesíthet. A fentieken felül a Társaság a szállítói szerződés érvényes létrejöttét visszamenőlegesen kizárólag abban az esetben ismeri el, amennyiben az egyéb módon történő megrendelés alapján az árut a Társaság a Megrendelő részére leszállította (ezen esetben Megrendelő, az áru átvételét nem tagadhatja meg, és nem hivatkozhat a szállítói szerződés létre nem jöttére).
A fentiektől eltérő módon leadott megrendeléseket a Társaság nem köteles teljesíteni. A megrendelésnek hiányosságaiból, illetve pontatlanságából eredő károkért a Megrendelő tartozik felelősséggel.
A Megrendelő részére adott árajánlatát 30 napig tarja fenn a Társaság.
Az egyes megrendelések optimális értéke 50.000 Ft + ÁFA. Ez alatt 5.000 Ft-os egyszeri kezelési költséget számolunk fel.

Amennyiben a szállítási szerződés létrejötte és a termék átadása közötti időszakban az MNB hivatalos euró-forint vagy dollár-forint középárfolyamában 5%-os vagy azt meghaladó mértékű növekedés áll be, úgy a Társaság ezen növekedés mértékével megemeli a forintban fizetendő vételárat.
Ezen rendelkezések irányadók arra az esetre is, amennyiben a Szállítói szerződés feltételeit Felek módosítani kívánják.

IV. Szállítói szerződés szerződésszerű teljesítése

A Társaság teljesítési határidejének kezdő napja az azt követő nap, amelyen a Megrendelő a Szállítói szerződés érvényes létrejöttét követően a szerződés tárgyát képező termék valamennyi szükséges paraméterét (így különösen emblémázásra alkalmas logóját) írásban vagy más bizonyítható módón a Társaság rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Társaság által vállalt teljesítési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik.
Felek amennyiben minta alapján történő szállításban állapodnak meg, úgy a teljesítési határidő kezdő napja az azt követő nap, amelyen a minta írásban elfogadásra kerül.
A Társaság a megrendelt árut Budapest közigazgatási területén nettó 200.000 Ft összeghatár felett ingyenesen kiszállítja. Ettől eltérő esetekben a megrendelt áru a Társaság székhelyén vehető át illetve külön megállapodás és díj alapján a Társaság egyéb esetben is kiszállítja a Megrendelő részére. Az átadás-átvétel során Megrendelő köteles darabszámlálást tartani, amelynek legalább a nagyobb csomagolási egységekre ki kell terjednie.

Társaság ellenkező kikötés hiányában jogosult az elő illetve a részletekben történő teljesítésre. A szállítói szerződés teljesítés-igazolásaként Felek a szállítólevelet illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvet tekintik. Felek kötelesek ezen okiratokon minden lényeges körülményt (különösen az áru hiányát, vagy sérülését) rögzíteni. Megrendelő kifogását az átadás-átvétel során köteles jelezni. Amennyiben a hiba csak később fedezhető fel, úgy a kifogását ennek észlelésekor haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban indokoltan és igazolva köteles bejelenteni. A nem megfelelő vagy késedelmes hiba bejelentésekért a felelősség a Megrendelőt terheli. Az árú teljes vételárának megfizetéséig az árú a Társaság tulajdonát képezi, amelyre vonatkozóan tulajdonjogát kifejezetten fenntartja.
A bejelentett kifogást Felek három munkanapon belül közösen kivizsgálják és arról jegyzőkönyvet vesznek fel.
Felek a szállítói szerződés tárgyát képező terméket abban az esetben tekintik szerződésszerűnek, amennyiben a katalógusban vagy fényképen megküldött illetve mintán átadott áruval megegyezik illetve jelentős (a használhatóságát illetve megjelenését tekintve) eltérés nem állapítható meg. Amennyiben Felek a termék vonatkozásban ezen paraméter tekintetében eltérő állásponton vannak, úgy a KERMI vizsgálatát magukra nézve kötelezőnek fogadják el, amelynek költsége azt a felet terheli, amelyik alaptalanul hivatkozott a termék megfelelőségére illetve meg nem felelősségére.

V. Felek közötti jogviszony megszűnése, megszüntetése

Felek közötti jogviszony megszűnik a szerződéses tartam lejártával és a teljesítéssel, illetve a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: „Ptk”) meghatározott egyéb esetben.
Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy a megrendelés alapján létrejött jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja, amennyiben annak tartalma sérti a Társaság vagy harmadik személy jogait vagy üzleti érdekeit vagy az a közerkölcsbe ütközik.
Ezen esetben Megrendelő térítésre nem tarthat igényt, köteles azonban helyt állni az ez által esetlegesen okozott károkért és felmerült költségekért.
Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát és költségeit megtéríteni. Megrendeléstől való elállást írásban köteles közölni Megrendelő a Társaság felé.
Tekintettel arra a körülményre, hogy a Társaság az árúkat más gyártótótól szerzi be és arra olyan egyedi emblémázást végez, amely folytán egyrészt maga előlegezi meg a teljes költségeket és az árukat egyedi jellegük vagy egyéb ok miatt más harmadik személyek részére nagy valószínűséggel nem tudja értékesíteni (ezáltal számos többletköltsége pl. tárolás, esetleges megsemmisítés keletkezik) a Társaság a Megrendelő elállása esetén az alábbi összegű meghiúsulási kötbért (mint kárátalányt) köti ki, amely esedékessé válik az elállás kézhezvételének napján:
(i) az áruk vételárának a gyártó részére történt megfizetését követően: a teljes vételár 80 %-a (amennyiben egyedi vagy Európán kívüli beszerzés történik) illetve 50%-a (egyéb esetekben); (ii) az áruk emblémázását követően: a teljes vételár 100%-a.

Megrendelő egyebekben a termékek átvételére köteles. A Társaság tájékoztatja Megrendelőit, hogy a katalógusa útján megrendelhető reklámajándéktárgyak vonatkozásában beszerzési bizonytalanság állhat fenn. Erre tekintettel a III. pont szerint szabályozottan létrejött szállítói szerződés vonatkozásban a Társaság a Szerződés létrejöttétől számított 3 munkanapon belül erre hivatkozva elállhat a Szerződéstől, amely esetben Megrendelő semmilyen követelést (pl. kötbér, kamat, kártérítés) nem érvényesíthet a Társasággal szemben.

VI. Titoktartás

Felek kötelesek a jelen Szerződéssel tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot és információt – különösen emblémázási technológiát, illetve a kifejlesztett designt – szigorúan üzleti titokként megőrizni. Ezek a tények, adatok és információk harmadik személy tudomására nem hozhatók. A titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő kárt a szerződésszegő fél köteles viselni.

VII. Díjképzés, díjak tartalma, fizetési feltételek

Társaság az adott évre/időszakra érvényes árjegyzékét katalógusában tünteti fel, amely alkalmazandó amennyiben Felek attól eltérően nem állapodnak meg. Társaság fenntartja magának a jogot, hogy árait év közben megváltoztassa.
Társaság igény esetén árajánlatot ad a logók, ábrák stb. grafikai tervezésére és nyomdai kivitelezésére, egyedi kalkuláció alapján. Amennyiben Megrendelő a megjeleníteni szánt emblémát, feliratot nem vagy felhasználásra nem alkalmas minőségben, formátumban bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy azok tervezésével, előkészítésével kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli.
Megrendelő a Társaság számláját 8 napos határidővel köteles megfizetni a számlában feltüntetett bankszámlára történő átutalással, amennyiben Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén évi 20%-os, napi lebontásban számolandó késedelmi kamatot köteles fizetni késedelembe esése időpontjától számítva. A Társaság a teljesítési határidőben át nem vett áruk vonatkozásban tárolási díjat számol fel.

VIII. Az árukon megjelenő reklám és egyéb feliratok

A megjelenő reklámanyagok tartalmáért, a hatósági előírások és az 1997. évi LVIII. törvény idevonatkozó rendelkezéseinek betartásáért a Megrendelő teljes anyagi felelősség terheli. A Megrendelő kötelessége biztosítani, hogy a közlésre szánt anyag megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint ne sértse harmadik fél jogait, különös tekintettel a szerzői és a verseny jogokra.

A Megrendelő igazolni köteles, hogy mindazokkal a reklámmal kapcsolatos szerzői és egyéb jogokkal rendelkezik, amelyek a közreadáshoz szükségesek. Ennek elmaradásból eredő károkért Megrendelő köteles helyt állni.

IX. Felelősségi szabályok

Tekintettel arra a körülményre, hogy a Társaság előtt a Megrendelő árú-felhasználási szándéka ismeretlen, Megrendelő a Társaság által szállított hibás áruk esetén az azzal kapcsolatos kártérítési igényét, amely harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei megszegéséből illetve nem megfelelő teljesítéséből ered kizárólag abban az esetben érvényesítheti, amennyiben annak megfizetésére az egyedileg kötött szerződésben a Társaság kötelezettséget vállalt vagy azzal kapcsolatban konkrét szerződési biztosítékban (pl. hibás teljesítési kötbér) állapodtak meg vagy amennyiben a Társaság szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott kárt. Konkrét szerződési biztosíték esetén a kártérítésként fizetendő összeg legmagasabb mértéke ezen biztosítékon nem terjeszkedhet túl.
Társasággal szemben nem érvényesíthetők más, a fentiektől eltérő jellegű és mértékű kártérítési követelések (például az elmaradt üzleti haszon miatti károk), amelyek Megrendelő, vagy bármely harmadik fél részéről esetlegesen felmerülnek. A vis major események (pl. természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások, terrorcselekmény stb.) mentesítik a Társaságot minden felelősség és a Megrendelő részéről történő mindennemű kártérítési igény érvényesítése alól. Az esetleges kártérítésre vonatkozó igényét (a kifogás szabályai szerint) a Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni a Társasággal.
A Társaságot a jogszabályban meghatározott esetekben szavatossági és jótállási kötelezettség terheli. Megrendelő a vásárlás tényét számlával és szállítólevéllel (illetve jegyzőkönyvvel) köteles igazolni. Nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért felelősség a Társaságot nem terheli. Textiltermékek vásárlása esetén más méretre, való cserére nincs lehetőség.
A Társaságnál vásárolt, de nem ott emblémázott termékekre utólagos minőségi reklamációt nem fogad el a Társaság.

X. Záró rendelkezések

A Társaság a Felek közötti jogviszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítése során jogosult alvállalkozót igénybe venni.
Felek Esetleges vitás kérdések rendezésében elsősorban a tárgyalásos utat veszik igénybe, eredménytelenség esetén a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
A fenti Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos joganyagja, illetve a PTK. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2019. április 10.